Lyreco
 
GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER LYRECOS PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Kontakta oss

Ekonomiska aspekter

Initiativ som genomsyrar hela organisationen

 
 

Service

Lyrecos modell bygger på att erbjuda våra kunder en framstående service via säljstyrka, logistik, distribution och kundtjänst.
Det innebär att vi arbetar hårt för att nå de interna målsättningar som har formulerats, på månatlig basis, i vår affärsplan. Vi mäts genom ett antal KPIs (Key Performance Indicators), vars vidd sträcker sig från icke-levererade varor till antalet utställda kreditnotor. Vissa indikatorer kontrolleras dagligen, samtidigt som andra granskas månatligen vid ledningsgruppens möten. Koncernen kontrollerar sedan en sammanställning för att säkerställa att kvalitetsmålsättningarna uppnås i samtliga dotterbolag. Vi är certifierade enligt ledningssystemet ISO 9001 vilket garanterar att vi övervakar och följer upp kvalitetsindikatorer, samtidigt som vi strävar mot att kontinuerligt förbättra vår prestation. 

Inom varje dotterbolag finns en QSS (Quality, Security & Sustainability) Manager, som är anställd på ledningsnivå, vars uppgift är att ställa krav, övervaka och följa upp på indikatorer om att vi inte når våra mål. Denna person är även ansvarig för att upprätthålla vår certifieringen mot ISO 9001.
 
Genom att använda oss av responsmetoder såsom den årliga undersökningen av kundnöjdhet, kan vi snabbt implementera handlingsplaner för att åtgärda eventuella problem samt bevaka begynnande trender.

En av Lyrecos värderingar är Excellence; att följa ändringar på marknaden och vara uppmärksam på de detlajer som gör oss unika.
 

 

Etisk arbetsmiljö


Våra medarbetare och leverantörer ska aldrig acceptera olagliga eller oetiska handlingar inom vår organisation.   

Lyrecos arbete grundar sig på två policys, som ska genomsyra allt vi gör:
 
1. ”Lyreco Code of Ethics” som gäller för medarbetare och vars syfte är att säkerställa att de förstår sin etiska roll i verksamheten.

2. ”Lyreco Supplier Code of Ethics” som gäller för våra leverantörer och som förpliktar dem att följa Lyrecos fyra centrala värderingar samt sörjer för att deras anställda inte försätts i komprometterande situationer då de samarbetar med Lyreco.

Riktlinjerna för ovan policys har kommunicerats direkt till alla inom Lyrecokoncernen och är således densamma vart än Lyreco är verksam. Betydelsen av principerna i Lyrecos Code of Ethics har understrukits och varje dotterbolag inom koncernen har upprättat en process för att säkerställa att samtliga anställda hade tagit del av innehållet.

För ytterligare säkra implementeringen av varje steg, har ett antal procedurer och handlingsplaner upprättats.

Inköparna har exempelvis anbudsprocedurer för både leverantörer av katalogvaror och för varor som köps in för internt bruk. Dessa procedurer har möjliggjort kontroll av efterlevnaden av vår Code of Ethics för varje anb
ud. Kontrollen utförs regelbundet av utbildade, lokala QSS (Quality, Security & Sustainability) revisorer.

Lyreco's Supplier Code of Ethics är grunden för vårt samarbete med leverantörer.

Lyrecokoncernen har åtagit sig att arbeta utefter ILO:s (International Labour Organisation) principer, genom att vi i 2004 signerade FN:s Global Compact Initiativ.

E-handel

Elektroniska inköp är en del av vår strategi för hållbarhet.

Vi erbjuder en rad lösningar – från fullt integrerade system till elektroniska och statiska kataloger. Vårt mål är att överföra så mycket pappersbaserad information som möjligt till elektroniska formulär ( sända till eller mottagna från kunder). Vär målsättning med alla dessa projekt är att reducera mängden papper och energi som används.

Nedan finns en översikt över antal utfärdade elektroniska fakturor för Skandinavien.

.

Hållbara lösningar
Att hjälpa våra kunder att nå sina interna mål inom hållbarhet och miljö är något vi lägger stor vikt vid hos Lyreco. Vi är stolta över att kunna erbjuda en mängd hållbara produkter såsom Svanenmärkta, Fair Trade- och FSC-certifierade produkter samt återvunna och återvinningsbara produkter. Vi kan lämna information till våra kunder om deras förbrukning av dessa typer av produkter, som till exempel kan avändas till uppföljning av den interna upphandlingspolitiken. 

Lyrecos säljstyrka är utbildad för att finna lösningar på samtliga aspekter av våra kunders behov, från passande faktureringssätt och planläggning av orders till skrivbordsleveranser.
 
Genom att erbjuda ett brett utbud av varor och tjänster har vi möjlighet att reducera koldioxidutsläpp och optimera förbrukningen av hållbara produkter för våra kunder. 
 
 

Förhållande till leverantörer

Våra medarbetare och leverantörer ska aldrig acceptera olagliga eller oetiska handlingar inom vår organisation.  Ledning:
På Lyreco vet vi att sättet som vi hanterar våra affärsrelationer har direkt inverkan på vår affärsprestation. På koncernnivå förhandlas och hanteras vårt gemensamma produktsortiment, vilket utgör ungefär 70 % av vårt totala utbud i katalogen. På lokal nivå väljer, förhandlar och kontrakterar våra nationella produktchefer återstående 30 % av sortimentet. De hanterar även förhållandet med lokala leverantörer för att säkerställa att behoven från vår marknad tas i beaktande. Utbudet utvärderas regelbundet för att tillse att katalogprodukterna motsvarar våra kunders behov, samtidigt vi ger kunder möjlighet att skräddarsy sina lösningar.  

Att bli leverantör till Lyreco är inte enkelt. Vi har åtagit oss att leverera konsekvent produktkvalitet, konkurrenskraftiga priser och lagertillgänglighet gentemot våra kunder. Vi kräver således att våra leverantörer kan garantera motsvarande gentemot oss. 

Code of Ethics:
För att säkerställa att våra leverantörsrelationer är etiskt korrekta och att våra leverantörer vet vad vi kräver av dom, skall vår Supplier Code of Ethics signeras. Riktlinjerna definierar vad som är passande respektive opassande beteende i våra leverantörsrelationer och ska alltid skrivas under innan en leverantör kan ingå avtal med oss samt refereras till i alla kontrakt som signeras.  

Leverantörerna förpliktar sig till följande:
 • Arbeta inom ramen för nationell lagstiftning i vilket land de har sin verksamhet(er) 
 • Främja mänskliga rättigheter, vilket inkluderar att:
  • förbjuda alla former av tvångsarbete och bindande arbetskontrakt
  • Förbud mot barnarbete;
  • bekämpa alla former av diskriminering vid anställning och yrkesutövning
 • Säker och laglig arbetsmiljö

Utvärdering:
Lyrecokoncernen har ett gemensamt utvärderingsinstrument, Supplier Performance Improvement Programme (SPIP). Det används årligen för att utvärdera våra leverantörers hållbarhetsarbete samt bedöma hur de presterar i förhållande till bland annat logistik och fakturaprocesser. Leverantörer som uppvisar en låg prestation riskerar ett avslutat samarbete om förbättringar inte genomförs under följande år. 

Hållbara inköp

Vi på Lyreco vill gärna förutse våra kunders behov. Av den anledningen har hållbara inköp länge stått högt upp på dagordningen, vilket gäller för både:
 
 • Varor från våra globala leverantörer som säljs vidare till våra kunder
 • Varor och tjänster för internt bruk

Då vi köper in varor är det viktigt för oss huruvida leverantören har miljöackrediteringar för sina produkter eller tjänster samt att leverantören kan binda sig till de  krav som stipuleras i vår Code of Ethics for Suppliers.

Denna process stöds av ett antal procedurer inom vårt integrerade ledningssystem, för att säkerställa att anbud sköts enligt reglerna och att hållbarhet är ett väsentligt element i inköpsprocessen – inte endast kvalitet och pris. Hela processen genomgår regelbundet revisioner, på lokal nivå inom dotterbolagen men även av koncernens finansavdelning.

Lyrecos produktutbud innehåller i dagsläget över 2000 miljömärkta produkter, bland vilka ett flertal är Svanenmärkta produkter. Vi väljer, i möjligaste mån, leverantörer vars ledningssystem är certifierat enligt ISO14001, alternativt har liknande system på plats i syfte att minska miljöpåverkan.
 
Vår bredd av Lyrecomärkta produkter produceras i fabriker som regelbundet genomgår kontroller av en utbildad revisor inom socialt ansvar.  

Varor och tjänster för internt bruk skulle potentiellt kunna bli översedda i en verksamhet som har så många produkter för vidareförsäljning men så är inte fallet hos Lyreco. Vid anbud beaktas och dokumenteras hållbarhetsaspekten, vår kontraktdatabas möjliggör även att vi kan utvärdera faktiska värdet av hållbara inköp. 

Vår inköpspersonal utbildas i hur de kan addera värde på sina anbud genom att ställa ett antal frågor till leverantörerna gällande reducerat emballage, eko-design, miljöpolicy, fraktsätt och så vidare. Alla kontrakt dokumenteras numreras och dess ”hållbarhets värde” görs tillgängligt för utvärdering och revision. 

Finansiell integritet

I egenskap av en privat koncern, lägger Lyreco stolthet i att ha en så hög grad av transparens och pålitlighet för våra intressenter som möjligt. 


Det åstadkoms genom användning av en gemensam finansiell plattform, vilken ger koncernen tillgång till alla räkenskaper från huvudkontoret.

Koncernens huvudkontor genomför regelbundet revisioner för att säkerställa överensstämmelse mellan de finansiella processerna detta görs av en extern part som exkluderas från att inneha en rådgivande funktion inom koncernen. 

Gemensam plattform


Lyrecokoncernens strategi har ett antal fördelar:
 
 • Professionellt inköp av varor
 • Global köpkraft
 • Finansiell säkerhet och stabilitet
 • Expertis och kunskap
 • En IT-plattform för hela världen
 • Gemensamt kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem, ISO 9001 och ISO 14001
 • Lokal kunskap, support and service
 • Har signerat och åtagit sig att efterleva principerna i FN:s Global Compact initiativ
Expert sourcing av produkter och professionell kundhantering understöds av en logistikmodell för lager och distribution som är gemensam för hela koncernen. Detta skapar förutsättningen till att ge förstklassig service till våra kunder. 

Vi är stolta över att vi endast använder människor, inte teknologi, för att besvara kundsamtal. Lyreco har dessutom lokal arbetskraft på samtliga kundtjänstcenter. Företagets säljstyrka är en av de största i branschen; globalt är det ca 5000 individer som är dedikerade till att erbjuda kundhantering av högsta kvalitet. Våra säljare har specialiserat sig inom respektive kundkategori för att tillse att våra kunder alltid får tillgång till bästa möjliga service och lösningar som är anpassade särskilt efter deras behov.

Customer Satisfaction Survey (CSS)
Att förenkla vardagen på arbetsplatsen är vårt verksamhetside, vilket är tätt knutet till vårt långsiktiga åtagande att leverera högkvalitativ service.

Vår årliga kundnöjdhetsundersökning är ett av flera sätt att mäta vår prestation från ett kundperspektiv. Utöver det registrerar, löser och rapporterar vi klagomål kontinuerligt och använder respons från kunder och medarbetare för att förebygga problem och förbättra vår verksamhet.

Kundernöjdhetsundersökningen genomförs genom att vi sänder ett antal ett frågeformulär till ett antal slumpmässigt utvalda kunder som har handlat hos Lyreco under de senaste fyra månader.Undersökningen utförs elektroniskt och svaren registreras anonymt i en databas. Resultaten analyseras sedan för att ge en detaljerad bild av våra kunders tillfredställelse med våra tjänster. För att göra undersökningen ytterligare användbar, registreras alla negativa resultat med kommentarer för att tydliggöra kontexten och möjliggöra åtgärder så snart resultaten är färdigställda.     

Undersökningen innefattar fågor om allt från sortiment och produkternas kvalitet, leverantörsbesök, hemsida, lösta incidenter, förarnas beteende till innehållet i vår katalog.

Då förbättringsområden är identifierade utvecklas en handlingsplan i samråd med berörda avdelningar för att säkerställa en bättre service och förhoppningsvis ett bättre resultat i undersökningen följande år.

Group Business Brochure (GBB)KPIs (Key Performance Indicators) och budget är grundpelare i en strukturerad och lönsam verksamhet. 

Lyrecos “Group Business Broschyr” (GBB) summerar vår prestation på varje nivå, från säljresultat och hur snabbt vår kundtjänst besvarar samtal till antal returer. 

Det produceras en GBB på månadsbasis som ses över på ledningsgruppsmöten. Varje avdelningschef är ansvarig för kvaliteten och prestationen av sin avdelnings respektive KPIs. QSS (Quality, Security & Sustainability) Managern har sedan till uppgift att utmana och organisera projekt för att säkerställa att KPIs inom alla områden ligger på rätt nivå.

Genom denna typ av rapportering kan vi se att vi tillhandahåller hög servicenivå på leveranser, har få plockfel och snabb repsons på förfrågningar från kunder bland annat. Dessa indikatorer åskådliggör vår framgång i relation till kunderna och säkerställer samtidigt att vi förblir en referenspunkt i branschen.
www.lyreco.se GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER - LYRECO SVERIGE AB - Box 501 - Sjöåkravägen 27 - 564 31 Bankeryd
Om lyreco | Hållbar utveckling | Miljöaspekter | Sociala aspekter | Ekonomiska aspekter
Medlemskap & utmärkelser | Certifieringar | Media | Dokument | Faq
Användarvillkor | Site map | GDPR Privacy Notice