Lyreco
 
GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER LYRECOS PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Kontakta oss

Miljöaspekter

Initiativ som genomsyrar hela organisationen

Bedömning & omfång

Det finns fem viktiga steg i bedömningen av Lyrecos globala Carbon Footprint:

1. VAL AV EN KONSEKVENT METOD FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KORREKTA RESULTAT:

Lyreco valde att använda den internationella standarden ISO 14064 som riktlinje för att bygga vår Carbon
Footprint kalkylator, vilken är skräddarsydd åt Lyreco när det gäller aktiviteter och länder.

2. DEFINIERIa avgränsingar:

Alla Lyrecos dotterbolag ingår i beräkningen av företagets Carbon Footprint.
När det gäller operativa avgränsningar, har samtliga utsläpp beaktats:


 • Direkta utsläpp
   
 • Indirekta energiutsläpp
   
 • Andra indirekta utsläpp: förflyttning av personal och direkt avfall

3. DATAJÄMFÖRELSE:

En mall har utfärdats till samtliga dotterbolag med en vägledning – syftet är att samla in så grundlig och exakt information som möjligt – för att kunna upprätta relevanta program vars syfte är att minska vårt Carbon Footprint.

4. konventering AV fotavtryck TILL MOTSVARANDE CO2-ekvivalenter:

Lyreco's Carbon Footprint mäts  i ton CO2 ekvivalenter (t CO2 ekv.). Ett urval av konverterings-kalkylatorer från tillförlitliga miljöorganisationer har använts för att beräkna och sedan konvertera den enorma mängd data som har samlats in från de 27 länder Lyreco är verksam i.

5. Rapportering av Lyrecos CARBON FOOTPRINT:

Lyrecos Carbon Footprint delas upp enligt beskrivningen under fliken “Mål & Resultat”.

Mål & resultat

MÅLSÄTTNING:

Sänka vårt CO2-utsläpp med 20% till år 2017.
Målet är satt på en global nivå inom Lyreco. 

RESULTAT

 

Förbättringsprogram

För att minska vårt Carbon Footprint har olika förbättringsprogram identifierats för implementering.

Följande huvudåtgärder har identifierats:


ENERGIKÄLLOR
 • Teknologisk utveckling - tex. LED belysing
 • Energisparar program
 • Miljövänligare IT utrusting - tex. utrustning med lägre energiförbrukning
 • Använda förnybar energi

FRAKT
 • implementera grön fordonspolicy
 • Teknologisk utveckling - tex. av motorer 
 • Miljövänlig fordonsflotta (t ex NGV, El, LPG och Hybrid)
 • Öka ordervärdet och därmed skapa färrre leveranser
 • Eco-Driving
 • Direktleverans av papper till lokala distributions centers

RESOR
 • Implementera grön fordonspolicy
 • El/Hybridbilar
 • Eco Driving
 • Teknologisk utveckling - tex. av motorer
 • Videokonferanser och möten

FÖRBRUKNINGSMATERIAL
 • Återanvända kartonger
 • Mindre förpackningar
 • Öka elektronisk handel
 • E-fakturor & E-rapporter

DIREKT AVFALL
 • Avfallsortering
 • Återanvända kartonger
 • Mindre emballage från leverantörerna
 • Retursystem för lastpallar

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 • Miljövänlig IT - tex.  MFP - Multi Function Printers
 • Vertikal lagring - bättre utnyttjande av lagerutrymme

Gröna Produkter

Metoden för vår “Bedömning av gröna produkter” bygger på en erkänd internationell standard: ISO 14020. 

Standarden ISO 14020 innehåller:

12 kriterier möjliga att självdeklarera:
Komposterbar, nedbrytbar, designad för demontering, utökad livslängd för produkten etc.

Certifierad av:
Metoden ligger också i linje med Internationella Handelskammarens - ICC:s - ramverk som utfärdades 2011 för att förhindra ”green washing”.

METOD SOM GODKÄNTS AV SGS:

LYRECO QSS TEAMS (Quality, Security & Sustainability)
 • Detaljerad kontroll av certifierade påståenden/märkningar (t.ex. omfattning och giltighetstid)
 • Kommunikation med leverantörer för att hantera eventuella tvister
 • Koordinering av resultat globalt, för att åstadkomma samstämmighet
LEVERANTÖRER:
Fyller i  “Bedömning av gröna produkter” med: 
 • Certifierade påståenden
 • Självdeklarerade miljöpåståenden
 • Ytterligare kriterier
 • Bevis
LYRECO MARKETING TEAMS
Detaljerad kontroll av självdeklarerade påståenden i enlighet med de kriterier som beskrivs i ISO 14021.
*The « Lyreco Green Products Assessment » has been reviewed by SGS CTS Sustainability Services and was found to be in general conformance with the principles of the ISO14020 standard and the ICC Framework for Environmental Claims

Dessa produkter identifieras med det ”gröna trädet”:Katalogen:

 • Varje produkt identifieras med ett "Grönt träd"
 • Riktlinjer för det "Gröna trädet" presenteras kortfattat på första sidan i varje sektion
Webshop:

 • Produkterna identifieras även här med ett ”Grönt träd”
 • En länk på produktdetaljsidan ger kunden tillgång till ett “Grönt träd-certifikat”, vilket ger detaljerad information om orsaken till att produkten har blivit identifierad som en produkt att föredra miljömässigt
 • Möjlighet att konventera till gröna
  produkter i inköpskorgen, om gröna alternativ finns tillgängliga

Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad finns tillgängligt i vår webshop för dom produkter som kräver säkerhetsdatablad.
 • Säkerhetsdatablad ger detaljerad information om kemiska produkters egenskaper, risker och skyddåtgärder som kan behöva vidtas vid användning
   
 • Säkerhetsdatablad är till för att användaren säkert ska kunna använda och förvara produkten utan att tillföra skador på människor och miljö.
   

 •      

Inget överflödigt emballage

 • Idag sänds ca 50 % av alla levererade kollin som vad vi kallar ”pre-pack”. Det vill säga att vi inte paketerar om eller lägger till extra paketering innan varan går ut till våra kunder. Vi sänder varorna precis som vi mottagit dem ifrån vår leverantör, utan extra emballage. Det både förenklar hanteringen av papper, toners, kuvert etc. samt sparar stora mängder kartong. 
 
 • Ett annat initiativ är att återanvända kartonger från våra leverantörer att sända ut ordrar i, istället för att använda nya kartonger. Kartongen blir då märkt så att våra kunder vet att det är en återanvänd kartong dom får sina varor i.

Reducerat emballage från leverantörer

I den mån det är möjligt  ber vi våra leverantörer om att minska eller undvara plastfilm från kartongpallar.


Initiativet innebär:
 • Mindre plastavfall, ett bidrag till vår miljöstrategi;
 • Ingen tidsödande uppackning och en säkrare arbetsmiljö 

Storleksanpassat emballage
Lyreco har ett automatiskt system som väljer ut minsta kartong som rymmer alla varor.


Om nödvändigt beskärs kartongerna, vilket sparar upp till 10% utrymme i våra leveransfordon och reducerar samtidigt kvantiteten kartong som sänds till kunder. Våra kartonger består av återvunnet material.

Miljövänligare fordon

OUR ENVIRONMENTAL ACTIONS


 Lyreco ökar andelen av "gröna bilar"  globalt: +35% i 2016

 För att minska vår miljöpåverkan genom  koldioxidutsläpp strävar vi mot att utveckla en  miljövänligare bilpark.

 Programmet, som implementerats på  både  varubilar och tjänstebilar,  startades för sju  år sedan i 2009 när  vissa länder där Lyreco är aktiv  introducerade elbilar, hybridbilar  och bilar som drivs på  naturgas i deras  bilpark.


 Tabellen nedanför visar antalet miljövänliga varubilar och  tjänstebilar per land 2015  samt förväntat antal vid slutet av 2016.


 


Eco-Driving

OUR ENVIRONMENTAL ACTIONSHur kan Lyreco reducera miljöpåverkan från sina bilar och lastbilar?Eco Driving kurser är designade till att lära förare att anpassa deras körmönster till ett mer bränslesnålt, för att i sin tur minska koldioxidutsläppen. Andra positiva bieffekter är att ett mer planerat körmönster minskar risken för olyckor samt finansiella utgifter. 
 
Förutom att genomgå en Eco Driving kurs krävs det ständigt pågående aktiviteter för att påminna anställda om att köra bränslesnålt. Dessa aktiviteter inkluderar:
 • Fortbildning
 • Informationsblad som belyser och framhäver principer för att köra bränslesnålt
 • Statistik över bränsleförbruk mot antalet körda kilometer, finansiella utgifter samt leveranser
 • Involvera ledare och öka deras medvetenhet kring Eco Driving så att dom kan vara med och påverka sina medarbetare.
 • Ständigt kommunicera och ha dialog om vikten av att minska bränsleförbruk

Vårt mål är att öka medvetenheten kring frågor om säkerhet och miljö bland våra förare samt bidra till minskat koldioxidutsläpp.Optimera leveransrutter

Lyrecos största negativa miljöpåverkan sker genom CO2-utsläpp vid leveranser till våra kunder. 

Vi har lagt stort fokus på att minimera den negativa inverkan av koldioxidutsläpp vid leveranser, och en viktig del i detta är att minimera antalet körda kilometer genom att noga planera våra leveransrutter. Huvudregeln är endast 1 leveransbil i ett visst område på en bestämd dag. Själva körrutten planeras också för att bli så effektiv som möjligt, för att undvika att vår körande personal ska korsa sin egen rutt och slippa köra fram och tillbaka.
 
Vi lägger även stort fokus på att hjälpa våra kunder att planera sina inköp och samla sina order och på att beställa rätt produkter. Kan vi minska antalet returer på grund av felbeställningar och ha färre order med högre ordervärde kan vi minska antalet körda kilometer och reducera vårt koldioxidutsläpp.

 

Återvinna tonerkassetter

OUR ENVIRONMENTAL ACTIONS

Lyreco erbjuder sig att hjälpa våra kunder att bättre handskas med sitt avfall genom att återvinna tonerkassetter/patroner:
 

Tillhandahålla avfalls-behållare 
för att samla toners

Hämta avfalls-behållare kostnadsfritt 
då de är fyllda

Arrangera
transport av avfalls-behållare 
från kundens kontor till avsedd återvinningsstation.

Säkerställa reproduktion
av varor genom en egen återvinningspartner.

Erbjuda återvinnings-certifikat
 (om möjligt).

Vår återvinningspartner har åtagit sig följande: 

 • Att följa vår Supplier Code of Ethics
 • Att respektera och följa de lagliga och miljömässiga villkor som stipulerats i förhållande till återvinningstjänster och processer
 • Att tillhandahålla korrekta certifikat då det efterfrågas av Lyreco och/eller dess kunder 
 • Att tillhandahålla detaljerade rapporter om mängden avfall som återvinns för Lyrecos räkning

Avfall och sortering

 Avfallshantering hos Lyreco

Som en del av Lyrecos miljöarbete har vi länge arbetat med att förbättra vår avfallshantering. Återvinning har länge varit ett av våra miljömål som följs upp på vart år. Miljömålet sätts utifrån hur stor andel av vårt avfall vi menar är är rimligt att sända till återvinning kontra förbränning. Nedan ses resultaten de senaste åren. Då vi kommit långt i vårt arbete med avfallshantering har vi försökt att hitta nya sätt för att minska mängden avfall. Sedan 2012 återanvänder vi en stor del av dom kartonger vi får levererat varor i från våra leverantörer.

Under 2015 återanvände vi ca 99.000 kartonger vilket har bidragit till att vi minskat antalet inköpta kartonger 3 ton jämfört med året innan. Initiativet betyder även att mängden avfall vi sänder till återvinning har minskat och är en del av förklaring till att vi gått från 94% återvunnet avfall till 93%.  

                                   
                                                                           
                                                                                                          

OUR ENVIRONMENTAL ACTIONS

Energibesparingar

OUR ENVIRONMENTAL ACTIONS


 Belysning i byggnaderna

 Tack vare nya teknologier och viljan att investera i dom har  Lyreco kunnat göra stora energibesparingar genom installation  av LED belysning på kontor och lager. I tabellen nedan presenteras status på energisparande belysning per land  

Våra byggnader

 
VÄGEN MOT MER HÅLLBARA BYGGNADER

Vid varje nybyggnation hos Lyreco utgår vi från ett hållbarhetsperspektiv där hänsyn tas till dom tre pelarna i hållbar utveckling; ekonomiska, miljömässiga och sociala.

Fördelarna med denna holistiska syn är bland annat följande:

Ekonomiska
 • Stödja Lyrecos affärsplan
 • Minska driftskostnaderna
 • Förbättra produktiviteten hos dom anställda
 • Optimera ekonomisk prestanda utifrån ett livscykelperspektiv

Miljömässiga
 • Minimera Lyreco miljöpåverkan genom att minska energiförbrukningen och därmed även koldioxidutsläppen.
 • Minska avfallsströmmar och öka andelen återvunnet avfall

Sociala
 • Förbättra anställdas hälsa och trivsel på arbetsplatsen
 • Förbättra kvaliteten på arbetsmiljön, även ur ett säkerhetsperspektiv
SOLAR PANELS INSTALLATIONS
www.lyreco.se GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER - LYRECO SVERIGE AB - Box 501 - Sjöåkravägen 27 - 564 31 Bankeryd
Om lyreco | Hållbar utveckling | Miljöaspekter | Sociala aspekter | Ekonomiska aspekter
Medlemskap & utmärkelser | Certifieringar | Media | Dokument | Faq
Användarvillkor | Site map | GDPR Privacy Notice