Lyreco
 
GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER LYRECOS PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Kontakta oss

Sociala aspekter

Initiativ på tvärs av organisationen

 
 
Kontinuerlig bedömning
Medarbetarundersökning och Lyreco Code of Ethics
 
 

Arbetsbeskrivning
För att garantera en stabil och positiv arbetsmiljö är det viktigt att samtliga anställda har kunskap om sin roll i organisationen. Till följd av det har alla anställda försetts med en arbetsbeskrivning då de startade sin tjänst i företaget.


Denna arbetsbeskrivning innehåller detaljerad information om:
 • Tjänstetitel
 • Avdelningsteam
 • Placering
 • Syftet med tjänsten
 • Ansvarsområden
 • Relationer och samarbeten
 • Kvalifikationer
Detta dokument signeras av både arbetsgivare och arbetstagare för att säkerställa att det råder samförstånd om arbetsbeskrivningen. Dokumentet uppdateras vid de årliga utvärderingssamtalen för att följa den naturliga utvecklingen av tjänsten. .

UtvecklingsplanAlla framgångsrika företag behöver duktiga och motiverade medarbetare. Att säkerställa att samtliga anställda besitter de rätta kunskaperna för att utföra sitt arbete och kunna möta nya utmaningar är direkt knutet till deras motivation. Det är således av vikt att kontinuerligt utbilda och utveckla både chefer och anställda, för att säkra företagets behov såväl som för att hålla en hög nivå av tillit och motivation hos de anställda.  


Inom Lyreco tar vi utbildning på allvar. Varje år kartlägger vi de behov våra anställda har och gör utifrån det, specifika utbildningsplaner för att tillse att alla får den träning som de är i behov av. Utbildningen utförs av våra interna utbildningsledare som upprättar skräddarsydda kurser för att möta behoven. Externa utbildningar genomförs också, i relativt stor utsträckning, för att ge specialiserad utbildning då särskilda behov föreligger.

Lyreco Scandinavia har också utvecklat ett särskilt träningsprogram för ledare, vilket inkluderar en ”pre-manager”-kurs samt situations- och personlighetsrelaterad träning. Alla chefer, på alla nivåer, genomgår detta program.     

Hälsa och SäkerhetAtt kunna erbjuda en säker arbetsplats bör vara varje arbetsgivares högsta prioritet.
Det ska inte råda några tvivel om att de anställda känner sig fullständigt trygga under tiden som de utför sitt arbete och de ska inte behöva oroa sig för att drabbas av arbetsskador – vare sig fysiskt eller psykiskt. Det är mycket viktigt att företaget har ett konstant fokus på att skydda sina anställda och verksamheten. 
 

Inom Lyreco tar vi säkerhet på högsta allvar. Inom alla dotterbolag har vi instiftat en organisation för Hälsa & Säkerhet vars enda uppdrag är att fokusera på att bibehålla en hög säkerhetsnivå i enlighet med den internationella standarden OHSAS (Occupational Health & Safety Assessment Series) 18001.

Primärt ligger vårt fokus på att efterleva det lokala landets lagar och förordningar men vår hälso- och säkerhetsorganisation säkerställer även att förbättringar implementeras löpande inom varje verksamhet. 
Interna och externa revisioner säkerställer ett konstant fokus på dess frågor. 

Code of EthicsVårt företag har upplevt en fantastisk tillväxt under de senaste åren avseende försäljning, antalet anställda och antalet marknader som vi är verksamma i. Denna tillväxt har varit baserad på våra kärnvärderingar, vilka även lägger grunden för hur vi vill bygga vår framtid.

Vårt mål kommer fortsättningsvis att vara att stärka koncernen. Vi fokuserar på lönsam tillväxt och det är således viktigt att samtliga av Lyrecos medarbetare och leverantörer förstår hur vi vill åstadkomma framgång.

I en snabbt föränderlig miljö och inom en ständigt växande verksamhet, har vi formaliserat de etiska principer som vi vill se tillämpas av Lyrecos anställda och våra leverantörer.  

Lyrecos Code of Ethics beskriver de riktlinjer som vi förväntar oss att varje anställd och chef följer:
 • i förhållande till kunder och leverantörer
 • i förhållande till sina kollegor, och
 • i förhållande till sitt sätt att främja företagets intressen
Lyreco Supplier Code of Ethics ger en grund för Lyreco och våra leverantörer att bygga och förvalta ett förhållande som baseras på rättvisa, tillit, respekt för individers rättigheter, överensstämmelse med lagen samt hållbar verksamhetsdrift.  

Våra värderingar

fleche_cote_droitVåra värderingar


PASSION

Vi tar hand om våra kunder.
 • Vi gör vårt bästa för våra kunder
 • Vi överträffar våra kunders behov
 • Vi är fast beslutna att vinna och vara bäts
EXCELLENCE
Vi strävar efter perfektion
i allt vi gör.
 • Vi följer ändringarna på marknaden
 • Vi är uppmärksamma på de detaljer som gör oss unika
 • Vi är angelägna om att nå framgång
RESPECT
Vi tror på tillit, respekt
och ett etisk uppförande.
 • Vi tar hänsyn till andra
 • Vi är tillmötesgående och vänliga
 • Vi arbetar med transparens och integritet
AGILITY
Vi förutser förändringar och anpassar oss genom innovation.
 • Vi agerar snabbt
 • Vi är anpassningsbara
 • Vi tänker innovativt

 

Lyreco UniversityAlla framgångsrika företag behöver finna de talanger som ska säkra företagets framtid. Detta bör ske genom noggrann rekrytering och vidareutbildning av företagets bästa medarbetare. Inom Lyreco vet vi hur viktigt det är att ha talanger i organisationen och för att säkerställa att våra mest potentiella anställda kommer till sin rätt har vi startat ett internt utvecklingsprogram, Lyreco University. 

Syftet med Lyreco University är:
 • Att identifiera talanger
 • Att hjälpa talanger att växa och förbereda framtiden för både dem och Lyreco
 • Att motivera talanger genom att ge dem tillgång till ett ambitiöst program
 • Att använda deltagarnas förmågor för att se över och förbättra vår verksamhet
Lyreco University har lanserats lokalt, i alla dotterbolag som har mer än 300 anställda, och programmet är för närvarande implementerat i elva länder.

Varje land identifierar sina mest talangfulla medarbetare och låter dem genomgå ett ettårigt, internt, utbildningsprogram där de lär sig om samtliga aspekter av Lyrecos verksamhet. För att ytterligare fördjupa deltagarnas kunskap om företaget ges de ett relevant projekt att arbeta med, vars resultat ska presenteras för företagets ledning vid slutet av programmet. 

Lyreco Scandinavia har haft programmet sedan 2009.

Lyreco Campus
Precis lika viktigt som det är att på lokal nivå utbilda och utveckla sina mest framstående anställda, är det att på koncernnivå ta hand om talanger. Dessa identifieras på global nivå och förbereds för att leda förtaget i framtiden.   

Lyrecokoncernen har etablerat ett utvecklingsprogram för ledare, Lyreco Campus, inom vilket man låter de mest framstående talangerna delta. Programmet innefattar en två veckors intensivkurs, på en internationell handelsskola, där följande ämnen ingår: 
 • Strategy and Business Models
 • Financials tools for Performance
 • Executive Business Game
 • Performance Management
 • Leadership and innovative management
För att vidare utveckla deltagarnas förståelse för att driva ett internationellt företag, ges de under kursens gång ett relevant case att arbeta med. Studenten presenterar resultatet av detta för koncernledningen vid slutet på året. .

MedarbetarundersökningVartannat år har varje medarbetare möjlighet att uttrycka sina åsikter om Lyreco anonymt, särskilt kring frågor gällande arbetsmiljö, kommunikation och ledning.
För att säkra anonymiteten i förfarandet analyseras och hanteras alla resultat av en extern konsult. Därefter utarbetas handlingsplaner för att göra Lyreco till en ännu bättre arbetsplats.

Jämställdhet & Mångfald
Lyreco tror att mångfald berikar vår arbetsmiljö genom att ge oss tillgång till olika erfarenheter.


Alla våra beslut om anställningar, befordringar eller utbildningsprogram baseras på kvalifikationer, förmåga, arbetslivserfarenhet och arbetsprestation. Nämnda beslut fattas under inga omständigheter på basis av kön, ålder, handikapp, etnicitet, hudfärg, sexuell läggning, religion, kultur eller ursprungsland.

Det är en del av Lyrecos Code of Ethics.

Lyreco arbetar även aktivt med att förbättra arbetsvillkoren hos sina handelspartners och sociala samarbetspartners. 

Intern mobilitet


Att ha rätt person, på rätt plats är nödvändigt. Det är inte alltid möjligt inom samma avdelning, verksamhetsområde eller land. Ett företag måste därför säkra en hög grad av mobilitet inom arbetsstyrkan för att ständigt ha de bästa personerna tillgängliga.

Lyreco önskar främja intern mobilitet. Denna rörlighet bör gälla såväl lokalt över verksamhetsområden, som internationellt. Alla vakanta positioner inom förtaget utlyses internt för att nå maximal synlighet och relevanta, internationella positioner utlyses även globalt.

Lyreco har även en tydlig mobilitets- och omplaceringspolicy för att ytterligare främja rörlighet och erbjuder både finansiellt stöd och experthjälp då personer omplaceras, både lokalt och internationellt.

Intern befordran
Det råder ingen tvekan om att det bästa sättet att rekrytera på är genom att välja en kvalificerad intern kandidat.
 


Fördelarna är många i jämförelse med att välja en person:
 • Omfattande kunskap om företagets kultur och dess processer
 • Kortare tid för personen att integreras i sin nya roll krävs
 • Interna relationer från den tidigare positionen kan snabbt utnyttjas
Inom Lyreco ser vi till intern befordran i första hand. För att säkerställa det, utlyses alla positioner internt och synliggörs för samtliga anställda.

Varje år identifierar Lyreco även vilka medarbetare som potentiellt skulle kunna befordras, och är kapabla till att ta ett nytt steg, genom en successionsplaneringsprocess. 

Successionsplanen ger också företaget nödvändig information om vilka som behöver utvecklas mer för att vara aktuella för en framtida befordran. .

Lyreco for EducationSedan starten av Lyreco for Education Programmet i 2008 har alla dotterbolag i Lyrecokoncernen samlat in pengar för att främja barns rätt till adekvat utbildning i utvecklingsländer.

 
Att arbeta tillsammans för att samla in pengar till Lyreco for Education har blivit en del av vår företagskultur. Alla medarbetare engagerar sig och kan involvera sig på tre olika sätt:
 • Marknadsföringskampanjer med kunders och leverantörers deltagande. Ett exempel på detta kan vara: köp x antal produkter så går x antal kronor till Lyreco for Education
   
 • Interna event: auktioner, glassförsäljning, julbasar, bordhockeyturneringar...etc. Alla medarbetare kan delta och organisera aktiviteter för Lyreco for Education.
   
 • Donationer: ad hoc eller månatliga bidrag från medarbetare. Den donerade summan matchas sedan alltid av Lyreco. 

Vi väljer noggrant ut och stödjer en NGO som är dedikerad till vår sak och tillsammans utvecklar vi projekt vars syfte är att förbättra möjligheten till utbildning för barn. En detaljerad handlingsplan tas fram för var enkelt projekt med tydliga mål som är baserade på de lokala förhållandena. 

Det övergripande målet för alla våra projekt är att skapa och behålla dom initiativ som tagits ur ett långsiktigt perspektiv. För att uppnå detta utgår alla projekten från att lokalbefolkningen skall delta och känna ägandeskap över projektet, bland annat genom att ha en lokal kommitté som består av lärare, föräldrar och ledare i samhället som själva får ta ansvar utbildningsprojekten. 

MADAGASKAR 2015-2018   

 
MÅL: 1,000,000 EURO


 

Madagaskar är det sjätte fattigaste landet i världen och ett land som frekvent drabbas av cykloner. 


Detta är orsaken till att Lyreco for Education kommer att driva ett 4 år långt projekt tillsammans med NGOn CARE. Projektet ska bidra till att ge 17000 barn möjlighet till att gå i skola och stötta 32 skolor i Vatomandryområdet på Madagaskar. 


Handlingsplanen för projektet är uppbyggd runt fyra huvudmål:
 • Bygga och renovera skolfaciliteter
   
 • Höja kvaliteten på utbildningen genom att träna och utbilda lärare samt utrusta skolor med skolmaterial
   
 • Öka engagemanget och medvetenheten hos föräldrarna om betydelsen av skolgång
   
 • Fokusera på förebyggande av katastrofer inför framtida cykloner


Lyreco for Education i Skandinavien

Lyreco i Skandinavien deltar aktivt i insamlingen av pengar till de välgörande ändamål som ingår i Lyreco for Education. Pengar samlas in genom medarbetares donationer samt genom projekt drivna och genomförda av olika avdelningar i verksamheten.
 

Under 2016 samlade Lyreco Skandinavien in 22783 euro till Lyreco for Education projektet i Madagaskar

 

Under 2015 samlade Lyreco Skandinavien in 21499 euro till Lyreco for Education projektet i Madagaskar


Under 2011-2014 samlade Lyreco Skandinavien in 59721 euro till Lyreco for Education projektet i Togo


 
Exempel på projekt som hållits för ändamålet och där alla intäkter gått till Lyreco For Education är: 
 • Zumba – träningspass har genomförts av och med medarbetare
  
 • Massage
 • Försäljning av kakor, smycken mm
 • Wii Tennis turnering
 • Dress as you like Fridays – Ett par fredagar om året har haft tema dagar där medarbetarna klätt ut sig
 • Fotostudio – medarbetarna fick möjlighet att bli professionellt sminkade och fick sina foton tagna
 • Lunch servering – Medarbetare blev uppassade och fått sin lunch serverad vid bordet av ”kypare”
 • Auktioner
                   

Kontroll av leverantörer

HÅLLBARHET I LEVERANTÖRSKEDJAN

Introducerar miljörevisioner från och med 2016

Utöver revisioner med fokus på social hållbarhet, som har varit plats under flera år i Lyreco, har vi tagit beslutet att utvidga omfånget på vårt revisionsprogram till att nu på ett mer strukturerat tillvägagångssätt inkludera miljöaspekter. 

Vårt revisionsprogram omfattar 100% av alla fabriker som producerar Lyrecomärkta produkter i riskländer och gäller för 1:a ledet i leverantörskedjan. En riskbedömning avgör om även 2:a och 3:e led skall granskas. Lyrecomärkta produkter delas upp i två kategorier, direktimporterade av oss från ett riskland eller importerat av vår leverantör men producerat i ett riskland, båda kategorierna omfattas av vårt revisionsprogram. 


Huvudprinciperna i Lyrecos revisionsprogram för leverantörer ser ut som följer:

 • Innan en leverantör revideras måste de ha signerat Lyrecos Business Supplier Agreement (BSA) och Code of Ethics.
 • Leverantörer till Lyreco måste granska och förstå vad "Lyreco Supplier Sustainability Involvement Programme" innebär och se till att de har nödvändiga policies, processer system på plats för att möta våra krav.
   
 • Revisioner ska genomföras årligen.
   
 • Revisionerna ska fokuseras på arbetsmiljö, hälsa & säkerhet, miljö, ledningssystem, etik och efterlevnad av lagar.
   
 • Revisionerna kan genomföras av antingen en oberoende tredjdepart, främst revisionsföretag som tex. SGS eller Intek, eller av en Lyreco-anställd som har utbildats inom social ansvar och miljöaspekter.
   
 • Alla revisioners skall efterföljas av en formell och detaljerad revisionsrapport - denna granskas av Lyrecos QSS-avdelning.
   
 • För att efterfölja Lyrecos krav skall den senaste revisionen inte visa några stora avvikelser samt skall leverantören presentera en strategi för att förbättra eventuella mindre avvikelser och observationer.
   
 • Beroende på resultatet från en revision finns det tre alternativ:
  1. Fabriken/leverantören godkänns om inga avvikelser framkommit vid en revision
  2. Fabriken/leverantören svartlistas om det finns stora avvikelser och inget bevis på förbättringsarbete kan framvisas
  3. Fabriken/leverantören får support och stöd från Lyreco om det finns avvikelser och dom visar vilja på att implementera ett förbättringsarbete.
   
 • Som regel görs inga oannonserade besök hos leverantörer. Oannonserade besök kan dock förekomma och då ofta i syfte att dubbelkontrollera resultat och observationer från en tidigare revision.
   
Resultaten från genomförda revisioner skall presenteras för Lyrecos koncernledningen

 Nyckeltal från Lyreco revisionsprogram

Direktimporterade Lyrecoprodukter tillverkade i riskländer


* Revision av två fabriker fick flyttas fram från 2015 till 2016 då de flyttade till nya lokationer.


Indirektimporterade Lyrecoprodukter tillverkade i riskländer


 *Revision av fem fabriker fick flyttas fram från 2015 till starten av 2016.
www.lyreco.se GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER - LYRECO SVERIGE AB - Box 501 - Sjöåkravägen 27 - 564 31 Bankeryd
Om lyreco | Hållbar utveckling | Miljöaspekter | Sociala aspekter | Ekonomiska aspekter
Medlemskap & utmärkelser | Certifieringar | Media | Dokument | Faq
Användarvillkor | Site map | GDPR Privacy Notice